گلاره : شوید پلو با مرغ
گلاره : خورشت یادمجون
ساناز : کتلت...
ساناز : آبگوشت.....
ساناز :
ati : کاری با ته دیگ نوشتاری گاز مبارک
کیجا : پیتزا تنبلونه
نـایـاب : خورشت قرمه سبزی