دوستای گلم میشه پخت برنج قهوه ا ی را بگید . بدون آبکش کردن